Privacy

De Stichting Bezoekerscentrum Teutenhuis, opererend onder de naam Cultuurhuis Bergeijk (verder te noemen Cultuurhuis) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Het Cultuurhuis houdt zich in alle gevallen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze
doelen en typen persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw
persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden
waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van de rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Cultuurhuis zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van onze stichting.

Persoonsgegevens worden door het Cultuurhuis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
• Administratieve doeleinden;
• Planning bezetting Cultuurhuis Bergeijk;
• Door bevoegd gezag voorgeschreven verplichte registratie, b.v. in geval van pandemie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn de door u versterkte gegevens.
Voor de bovenstaande doelstellingen kan de Cultuurhuis de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Naam;
– Adres;
– Postcode en woonplaats;
– Telefoonnummer(s);
– E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door het Cultuurhuis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de duur van de toepassing, en daarna alleen in de financiële administratie voor de wettelijk voorgeschreven termijn
van maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben
afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw
persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van
een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden, indien u
ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

– Alleen de secretaris, de penningmeester en planners kunnen namens het Cultuurhuis van uw gegevens kennis nemen en zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens, welke wij van u ontvangen hebben.
Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.
U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u
direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u
altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Tijdens bijeenkomsten/activiteiten van onze stichting kunnen er foto’s gemaakt worden, die wij publiceren op onze website. Mocht u daartegen bezwaar hebben dan kunt u dat aan ons kenbaar maken. Indien u bezwaar maakt, zullen wij foto(‘s) met u erop niet publiceren dan wel zo spoedig mogelijk verwijderen van onze website.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact
met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit op de eerste plaats natuurlijk erg vervelend. En u heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen en Contactgegevens

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Stichting Cultuurhuis Bergeijk
Domineestraat 8A
5571 EJ Bergeijk
Tel.: 0031 497 558589
E-mail: info@cultuurhuisbergeijk.nl

Bergeijk, 13 oktober 2020
Bestuur stichting Bezoekerscentrum Teutenhuis/Cultuurhuis Bergeijk